Search blog

Saturday, August 27, 2016

Nepali Typing (नेपाली युनिकोड टाइपिङ) Using Unicode in Ubuntu/Windows

युनिकोडमा नेपाली टाइप गर्न keyboard मा enter गर्नु पर्ने keys हरू: 


Nepali Unicode Keyboard Layout
ठुलो चित्रको लागी माथिको चित्रमा क्लिक (click) गर्नुहोस्।

NOTE/नोट:
  • SHIFT+K भनेको तपाइंले computer को keyboard my type गर्नु पर्ने keys हरुको combinatin. 
  • SHIFT+K वा SHIFT+C अादी देखदा = SHIFT र K एकसाथमा टाइप गर्नु होला।
  • ् = ? press गर्नुस
  • । = . (Full Stop)
  • ं = SHIFT+M - Example: संयोग
  • ँ = SHIFT + V - EXAMPLE: नयाँ 
  • English/नेपाली फेर-बदल (interchange) गर्न: Windows Key + Space Bar  
Consonants:
 
 क = K     ख = SHIFT+K     ग = G     घ = SHIFT+G     ङ =  SHIFT+,

च = SHIFT+C     छ = C     ज = J     झ = SHIFT+J     ञ =  SHIFT+Y

ट = Q     ठ = SHIFT+Q     ढ = SHIFT+X     ड = X     ण = N

प = P     फ = SHIFT+P     ब = B     भ = SHIFT+B     म =  M

य = Y     र = R     ल = L     व = V     श =  SHIFT+S

ष = Z     स = S     ह =  H

क्ष = क‌+् (? press गर्नुस)+ष     तर् = त+र+्     ज्ञ = ज+्+ञ

Vowels:

अ = SHIFT+H     आ = SHIFT+A     इ = [     ई = SHIFT+[

उ = F     ऊ = SHIFT+F     ऋ = SHIFT+Z     ए = ]     ऐ =  SHIFT+]

ओ = पहिला SHIFT+H तेस पछि O     औ = SHIFT+O     अं = पहिला SHIFT+H तेस पछि SHIFT+M     अः पहिला SHIFT+H तेस पछि SHIFT+|     ॐ = |   

Numbers:

0 = ०     1 = १     2 = २     3 = ३     4 = ४     5 = ५     6 = ६ 7 = ७     8 = ८     9 = ९ 

No comments:

Post a Comment

Thank you for your Feedback!
www.evagabond.me

Top 5 Posts (Weekly)